VÅRE SALGSBETINGELSER

PARTENE
Selger er Fluor-Lux AS, Grandevegen 11A, 6783 Stryn, org.no 945231254, heretter kalt «Selger». Kjøper er den den som er oppgitt som kjøper i bestillingen, heretter kalt «Kjøper». 
Kjøper kan være både forbruker og virksomhet. Spesielle betingelser for forbruker er presisert.

AVTALEN
Salgsbetingelsene er et sammendrag av de viktigste rettigheter og plikter ved nettsalg. Forbrukerkjøp over internett er hovedsakelig regulert gjennom forbrukerkjøpsloven, avtaleloven, markedsføringsloven, ehandelsloven og angrerettsloven. Lovene er tilgjengelige på lovdata.no.  
 
Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Selgers nettbutikk, så lenge ikke annet er avtalt skriftlig med Kjøper. Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med Kjøpers bestilling, utsendt ordrebekreftelse, og angreskjema (ved forbrukerkjøp), det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Avtalen er bindende for begge parter når Kjøper har sendt sin bestilling til Selger. Kjøper, i regi av å være forbruker, har til tross for bindende avtale, rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett ved netthandel. Selger forbeholder seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller deler av denne, dersom varen er utsolgt. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

PRISER 
Totalkostnaden vil vises før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, som moms, fraktkostnader osv. Kostnader som Selger ikke har opplyst om, skal Kjøper ikke bære.  
Merk at i bestillingsbildet vises prisene inkludert moms.

BESTILLING 
Ved mottak av Kjøpers bestilling, vil Selger sende ordrebekreftelse med salgsbetingelser og angrerettskjema (ved forbrukerkjøp) til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når denne mottas for å avdekke uoverensstemmelser med bestillingen. Ved avvik, ta kontakt med Selger på 41 42 40 00, eller post@fluorlux.no
 
Har Kjøper ikke fått ordrebekreftelse i løpet av 24 timer så kontakt oss slik at Selger får sjekket opp om ordren er korrekt plassert i vårt system. Merk: Ordrebekreftelsen kan hos noen komme i "søppelbøtten" for useriøs e-post. Sjekk gjerne dette.

BETALING

  • Forbrukerkjøp:
    • On-line betaling: Ved registrering av ordre blir det gjort en autorisasjon på kredittkortet. Beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk. Dette vil si at pengene fremdeles er på kortet, men at de ikke kan røres av andre enn Selger så lenge ordren eksisterer. Dersom du kansellerer en ordre vil reservasjonen heves og pengene frigjøres på kortet innen to "bankdager". Det er først når varen sendes at pengene blir overført fra ditt kredittkort til oss.
  • Næringskjøp:
    • Faktura: Kredittid 10 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med Kjøper. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli gjort kredittsjekk av kunder ved opprettelse av fakturaavtale. Ved forsinket betaling forbeholder Selger seg rett til å utsette og/eller kansellere videre leveranser. Forfalte beløp vil kunne bli belastet med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente og standardkost for inndriving av fordringer, fastsatt av Finansdepartementet. Renter løper fra forfallsdato jfr. Forsinkelsesrenteloven.
    • On-line betaling: Ved registrering av ordre blir det gjort en autorisasjon på kredittkortet. Beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk. Dette vil si at pengene fremdeles er på kortet, men at de ikke kan røres av andre enn Selger så lenge ordren eksisterer. Dersom du kansellerer en ordre vil reservasjonen heves og pengene frigjøres på kortet innen to "bankdager". Det er først når varen sendes at pengene blir overført fra ditt kredittkort til oss.​

LEVERING

Levering skjer i henhold til Incoterms 2020. Leveringstider som blir oppgitt av Selger må anses som veiledende. Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Levering omfatter både vår produksjonstid (ca 3-5 dager) og befrakters tid.

Næringskjøp: Levering Ex Works (EXW), vår fabrikk i Stryn, Grandevegen 11. Selger ordner transport (til tross for EXW), og stiller varen til disposisjon på avtalt sted. Risikoen for varen går over på Kjøper når varen blir overlevert fraktfører.

Forbrukerkjøp: Levering EXW ved hentekjøp i vår fabrikk. Levering DDP avtalt sted i Norge ved sendekjøp. Kjøper er forpliktet til å ta levering når varen er stilt til disposisjon på avtalt leveringssted.

LEVERINGSFORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING 
Ved forsinket leveranse utover «rimelig tid», kan Kjøper, ved skriftlig henvendelse, heve kjøpet og trekke seg fra avtalen og kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Erstatning gjelder ikke dersom forsinkelsen skylder forhold som er utenfor Selgers kontroll (se pkt. 11. Force Majeure). 
Gjelder kjøpet en vare som skal tilvirkes særskilt for Kjøper etter hans oppgaver eller ønsker, og Selger dermed ikke kan disponere varen på annen måte uten vesentlig tap, kan Kjøper bare heve kjøpet dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Etter mottak av varen, bør Kjøper, snarest undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dette må rapporteres til Selger innenfor gjeldende frister og ved bruk av vårt kontaktskjema.

NÅR BESTILTE VARER IKKE HENTES 
Dersom Kjøper ikke henter varen og forholder seg ellers helt passiv, vil Kjøper ikke ha oppfylt avtalen. Dette gjelder også forbrukerkjøp, da Kjøper i henhold til angrerettlovens meldeplikt §11 og §13 mister retten til å gå fra avtalen. Selger på sin side kan kreve erstatning, kreve oppfyllelse og renter ved forsinket betaling m.m.

ANGRERETT (FOR FORBRUKER)
Angrerett gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når Selger opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg/nettsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Kjøper kan benytte sin angrerett uten å måtte oppgi noen grunn. Viser til angrerettloven. Vi presiserer at angrerett omfatter Selgers standardvarer, og ikke varer som er fremstilt etter Kjøpers eget design eller spesifikasjoner (tilvirkningskjøp), eller som har fått et tydelig personlig preg. Angrefristen løper fra dagen etter mottak av varen. Kjøper må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra denne fristen. Varen må deretter returneres til Selger innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt. Send inn angreskjema til post@fluorlux.no.  
Kjøper kan åpne varen for å vurdere produktet, men varen må ikke brukes, og den må pakkes og sendes i retur i originalemballasjen. Kjøper betaler returkostnader og bærer risikoen for forsendelsen frem til Selger. Selger refunderer kjøpesummen så raskt Selger har fått varen i retur, og kontrollert at den er i orden/ubrukt.

MANGEL VED VAREN - REKLAMASJON  
Dersom leveransen ikke skulle være i henhold til avtale, plikter Kjøper skriftlig å melde ifra om hvilke avvik det gjelder til Selger innen «rimelig tid» fra det tidspunkt et slikt avvik er eller kunne vært oppdaget, men ikke senere enn 2 år. Avvik som Selger er ansvarlig for vil bli utbedret, omlevert, refundert eller hevet i henhold til gjeldende lovverk etter bevisført dokumentasjon. Reklamasjon sendes til post@fluorlux.no. Det må legges ved dokumentasjon i form av foto og beskrivelse av skaden.

Ved mistanke om skade under transport, må Selger informeres skriftlig innen 3 dager fra mottak av varen. Det må vises foto av vare og emballasje.   
Er skaden synlig ved mottak skal dette meldes til transportørens sjåfør, og noteres direkte på kvitteringsliste ved signering av mottatt vare.   
Ved skade og tap av forsendelse under transport, etter at risikoovergangen er gått over fra Selger til Kjøper, er Kjøper likevel pliktig til å betale Selger for varen.

FORCE MAJEURE 
Dersom noen av partene i et gitt tidsrom, skulle bli forhindret i å oppfylle sine forpliktelser, delvis eller i sin helhet, grunnet utenforstående hendelser av en slik art at de vanskelig kan kontrolleres (force majeure), kan videre aktivitet utsettes i gjeldende tidsrom. Det skal gis skriftlig beskjed til motparten umiddelbart. Skulle dette tidsrommet bli forlenget utover 45 dager, kan partene skriftlig melde fra at de ønsker å kansellere gjeldende forpliktelse.

EIENDOMSFORBEHOLD
Selger har eiendomsretten til varen inntil betaling er mottatt i sin helhet. Kjøper skal sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å ivareta Selgers eiendomsrett til varen. Risikoovergangen mellom Selger og Kjøper bestemmes i henhold til Incoterms 2020 og henger sammen med når og hvor levering av varen finner sted. Risikoovergangen må ikke forveksles med overføring av eiendomsretten til varen, da eiendomsretten gjelder til betaling er mottatt i sin helhet.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Informasjonen på www.fluorlux.no er beskyttet av Åndsverksloven. Produkter, tekst eller informasjon som vises kan derfor ikke reproduseres på noen måte uten Selgers tillatelse. Dette gjelder med unntak av de varer som utformes etter norske og internasjonale standarder og regelverk.

PERSONOPPLYSNINGER
Viser til vår personvernerklæring.

TVISTESAKER
Klager rettes til Selger innen rimelig tid. Partene skal alltid først søke å løse uoverensstemmelser i minnelighet.

Er Kjøper en virksomhet, og partene ikke har oppnådd enighet innen 2 måneder etter at tvisten har oppstått, skal saken bringes inn for avgjørelse ved norsk domstol.

I forbrukersaker kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige en måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for Tingretten.

Fjordane Tingrett vedtas som verneting.